โครงสร้างองค์กร
 


 
 
นายยศพล นนท์ขุนทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
เบอร์โทรศัพท์. ๐๖๑-๒๓๙๔๕๓๙
 
นางสมจิต เขียนจอหอ
รองนายก อบต.ด่านใน
เบอร์โทรศัพท์. ๐๙๒-๗๖๙๑๘๑๕
 
นายสว่าง นนท์ขุนทด
รองนายก อบต.ด่านใน
เบอร์โทรศัพท์. ๐๘๘-๑๐๖๒๖๓๗
 
นายหลอด สินปะรุ
เลขานุการนายก อบต.ด่านใน
 
 
ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
เบอร์โทร ๐๘๑-๗๒๕๙๙๕๙
 
น.ส.ชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร ๐๘๗-๙๕๙๙๕๓๙
 
นางสุชาดา พละพัฒนางกูร
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
นางสาวสายฝน แพทย์สันเทียะ
นวก.ศึกษาฯ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๐๘๙-๒๘๖๕๐๕๖
 
นายศุภกร อิ่มวัฒนกุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร ๐๖๑-๕๖๔๕๔๑๙
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology