หัวข้อ
วันที่
     ประชาสัมพันธ์กรอกข้อมูล ITA ประจำปี 2566 01-10-2023 15:12:32
     ข่าวประชาสัมพันธ์ 01-10-2023 14:40:58
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2566 11-28-2022 14:42:33
     ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการร่วมมือการพัฒนาสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพ สู่สังคมดิจิทัล 11-17-2022 14:0:16
     ประกาศเรื่อง รายงานการรับ - จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10-20-2022 9:54:27
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 10-10-2022 5:10:54
     การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 06-24-2022 5:3:32
     รายงานฐานข้อมูลจำนวนผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงขององค์กรปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน 06-06-2022 9:3:42
     แผนดำเนินงาน 2565 04-24-2022 7:15:41
     รายงานงบแสดงฐานะการเงินฯ ปีงบประมาณ 2564 03-23-2022 8:13:19
     ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ 2565 01-21-2022 8:28:21
     คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน และคำสั้งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน 01-09-2022 9:26:9
     ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 12-01-2021 8:18:22
     ประกาศใช้แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-29-2021 8:15:23
     ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 11-29-2021 4:47:42
     ประกาศนโยบายบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-15-2021 8:14:7
     ประกาศนโยบายการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-05-2021 9:48:12
     ประกาศการใช้แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-05-2021 8:39:29
     คำสั่งผู้อำนวยการสำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่นในส่วนราชการที่สังกัด 11-02-2021 9:31:48
     กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 11-01-2021 9:6:37
     ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนคนพิการเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ 10-12-2021 8:46:58
     ประชาสัมพันธ์รับลงเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10-12-2021 8:41:33
     ประชาสัมพันธ์ การแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 10-12-2021 8:22:5
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 10-06-2021 7:9:29
     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 10-06-2021 7:8:59
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน 09-16-2021 3:8:8
     ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 08-16-2021 8:59:35
     ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้กฎกระทรวง กำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.2564 08-10-2021 5:30:24
     ประกาศ อบต.ด่านใน เรื่อง ยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์ฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 05-05-2021 7:37:46
     ประกาศรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 04-20-2021 9:5:15
     ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 04-20-2021 8:28:38
     รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 04-20-2021 8:25:52
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบเมษายน 2564 04-01-2021 9:30:35
     การสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 04-01-2021 4:57:21
     ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 04-01-2021 4:56:24
     ประกาศแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 03-23-2021 7:2:25
     แผนดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.2564 03-23-2021 6:59:42
     รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหา น้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ประจำปี 2564 02-22-2021 9:1:32
     ประกาศการขยายเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2564 02-05-2021 3:27:9
     เรื่อง ให้ผู้ประกอบการมาติดต่อขอรับเช็คคืนค่าซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) 01-25-2021 4:39:37
     ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์ที่มีสภาพชำรุดและเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12-23-2020 9:4:29
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 11-05-2020 3:52:47
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 11-05-2020 3:49:18
     แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11-01-2020 10:27:16
     ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รอบตุลาคม 2563 10-01-2020 9:29:34
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้่ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 08-07-2020 8:17:1
     รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 08-03-2020 8:25:44
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 07-14-2020 8:3:39
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือน 06-30-2020 4:33:46
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 06-24-2020 5:53:38
     ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2563 06-15-2020 4:19:40
     ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2563 05-28-2020 4:0:38
     ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 05-18-2020 7:7:39
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 05-07-2020 4:17:16
     บัญชีครุภัณฑ์ 05-07-2020 4:16:30
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 05-07-2020 4:15:55
     แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 05-07-2020 4:15:15
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 05-07-2020 4:14:37
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 05-07-2020 4:14:7
     แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 05-07-2020 4:13:30
     แผนงานสังคมสงเคราะห์: งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 05-07-2020 4:13:0
     แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 05-07-2020 4:12:29
     แผนงานเคหะและชุมชน: งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 05-07-2020 4:11:41
     แผนงานเคหะชุมชน : งานไฟฟ้าและถนน 05-07-2020 4:11:7
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 03-06-2020 3:56:31
     ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2563 12-09-2019 6:5:11
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2563 11-04-2019 6:8:38
     ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 09-09-2019 4:31:57
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2562 07-31-2019 10:7:11
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ ๕ 06-14-2019 10:7:40
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ 5 05-21-2019 5:2:49
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระ หมู่ที่ ๓ 05-17-2019 4:20:10
     การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านใน 03-28-2019 4:28:12
     ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการมหกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชื่องาน "ด่านในหน่าสะออนเจนดอกเด่" ปีที่ 2 03-20-2019 6:9:23
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหัวบึง หมู่ที่ 6 03-14-2019 2:40:11
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองบง หมู่ที่ 1 03-13-2019 4:34:39
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองบง - ดงน้อย หมู่ที่ 1 03-01-2019 7:26:52
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านดอนขาม หมู่ที่ 7 - ที่สาธารณะบึงปรือ หมู่ที่ 8 03-01-2019 7:22:40
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางป้อมตำรวจ - ที่สาธารณะสนามบินเก่า หมู่ที่ ๘ 02-15-2019 6:28:38
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทาง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๒ 02-06-2019 9:7:53
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินรอบบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (บึงปรือ) บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 8 02-01-2019 9:3:56
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านด่านใน-บ้านพระ หมู่ที่ 4 02-01-2019 9:2:40
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนขาม หมู่ที่ 7 01-30-2019 6:50:38
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพระ หมู่ที่ 3 01-28-2019 4:6:56
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลด่านใน 12-14-2018 3:58:28
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 10-29-2018 6:58:2
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด 3 ปี 61 งวดที่ 3 ( กรกฎาคม - กันยายน ) 10-10-2018 8:54:55
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด 3 ปี 61 งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน ) 10-10-2018 8:54:3
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด 3 ปี 61 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม ) 10-10-2018 8:52:52
     แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10-05-2018 8:48:54
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 10-05-2018 6:13:28
     ประชาสัมพันธ์โครงการ สปสช. ปี 2561 06-01-2018 8:11:11
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 10-09-2017 3:53:48
     ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2560 04-10-2017 9:57:11
     ดาวโหลด แบบแสดงรายการภาษีป้าย 04-04-2017 7:35:22
     ดาวโหลด แบบฟอร์มเพื่อแสดงรายการที่ิดิน ภ.บ.ท.5 04-04-2017 7:33:32
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบปะรมาณ 2558 - 2560 ฉบั 03-29-2016 10:0:17
     ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด. 12-08-2015 15:9:0
     ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อ 10-01-2015 11:12:16
     ประกาศให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 10-01-2015 11:8:52
     แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 07-01-2015 11:2:58
     ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ 10-13-2014 15:28:46
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 10-13-2014 15:24:30
     ตารางการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 10-13-2014 15:23:12
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 11-21-2013 8:54:19
     ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 08-20-2013 14:57:10
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2556 04-21-2013 10:11:16
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 11-21-2012 8:51:43
     ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2555 10-18-2012 13:35:21
     ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประ 09-21-2012 14:5:55
     ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร 09-21-2012 8:45:58
     ประกาศใช้แผนสามปี (2556 - 2558) 06-20-2012 15:23:37
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 10-21-2011 11:57:33
     ประกาศ เรื่อง ขัอบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 09-07-2011 11:47:9
     ประกาศ เรื่อง ขัอบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 09-07-2011 11:38:53
     ประกาศใช้แผนสามปี (2555-2557) 06-20-2011 11:13:3
     ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 07-12-2010 10:46:8
     ประกาศจัดตั้งศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 07-12-2010 10:44:45
     ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2548 11-30-2005 10:3:7

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology