โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายถนัด นอกขุนทด
ประธานสภา อบต.ด่านใน
 
นายสมชาย เดียงขุนทด
ส.อบต. ม.๑ เบอร์โทร.๐๘๙-๘๖๒๗๑๐๐
 
นายบุญลือ บึงขุนทด
รองประธานสภา อบต.ด่านใน เบอร์โทร. ๐๖๔-๙๕๔๐๕๐๒
 
ว่าที่ร้อยโทฉัตรชัย แพร่งผักแว่น
เลขานุการสภา อบต.ด่านใน เบอร์โทร.๐๘๑-๗๒๕๙๙๕๙

 
นางสมศรี ภูมิจันทึก
ส.อบต.ม.๒ เบอร์โทร. ๐๙๒-๕๑๓๑๘๒๔
 
นายวารินทร์ แพทย์สันเทียะ
ส.อบต.ม.๓ เบอร์โทร. ๐๙๕-๕๖๕๗๖๑๓
 
นายธนู นอขุนทด
ส.อบต.ม.๔ เบอร์โทร. ๐๙๓-๕๖๗๑๙๗๑
 
นางเรณู นนท์ขุนทด
ส.อบต.ม.๕ เบอร์โทร.๐๙๓-๕๘๗๔๓๑๕
 
นายอานนท์ แซ่ซือ
ส.อบต.ม.๖ เบอร์โทร.๐๙๘-๑๖๕๐๔๐๔
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology