ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล การวางแผนการสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย                
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology