สำนักงานปลัด

   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน งานสารบรรณ งานวิชาการและแผนงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology