โครงสร้างองค์กร
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวสายฝน แพทย์สันเทียะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางสาวสรัญภัทร ศรประชุม
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางอำภรณ์ เพชรอำภัย
ครู ค.ศ.1
 
นายศักดิ์สิทธิ์ ขิมใหม่
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวนทพร นุขุนทด
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวเบญจพร เพชรอำภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาววาสนา ฤๅชา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางมณฑิตา ทองเสงี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
 
น.ส.ยุภาพร นีขุนทด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายประชา วงขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology