โครงสร้างองค์กร
 
 กองคลัง
 
นางสุชาดา พละพัฒนางกูร
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร ๐๙๖-๕๔๕๐๔๘๙
 
นางสาวธัญญ์พิชชา นอขุนทด
นักวิชาการเงินและบัญชี
 
นางสาวชนสร โชติมงคล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
 
นางสาวธนัญญาณ์ ดุนขุนทด
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 
นางสาวสุจิตรา อ่อนสาคร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
 
นางธัญชนก รานอก
เจ้าพนักงานพัสดุ
 
น.ส.กองสินทร์ คล่องดี
คนงานทั่วไป
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology