โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นางสาวชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร ๐๘๗-๙๕๙๙๕๓๙
 
นายสิรภพ นิติภัทร
นิติกร
 
นางปวริศา ปล้องพุดซา
นักทรัพยากรบุคคล
 
น.ส.นุชจิรา อินทร์ทอน
นักจัดการงานทั่วไป
 
นางภาวิณี ใหม่คามิ
นักพัฒนาชุมชน
 
น.ส.ปัญญาสิริย์ เศรษฐภัทรกุล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 
นางเรณู ทะสุนทร
เจ้าพนักงานธุรการ
 
นายอเนชา ลิ้มอำนวยกุล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัย
 
นายมานะ นวมขุนทด
พนักงานขับรถยนต์
 
นางทรายทอง โนมขุนทด
คนงานทั่วไป (แม่บ้าน)
 
นายสมศักดิ์ โคกขุนทด
คนงานทั่วไป (ภารโรง)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology