ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนา 3 ปี
 - แผนพัฒนาสามปี ( พ.ศ. 2555-2557)
 - รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาสามปี(2555-2557)
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1
 - ครุภัณฑ์เิ่มเติมครั้งที่ 1/2563
 - โครงงการเกินศักยภาพ
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติมครั้งที่ 1แผนงานเคหะชุมชน : งานบำบัดน้ำเสีย
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology