ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการเบิกค่าเช่าบ้าน
 - คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 - ูคู่มือการปฏิบัติงานในการจัดทำงบประมาณของ อปท.
 - คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - ขั้นตอนการดำเนินงานและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจตรา การรับแจ้งและอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลง
 - คู่มือการเข้ารับบริการและการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล สิทธิสวัสดิการพนักงานส่วนท้องถิ่น
 - คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจรสำหรับ อปท.
 - คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการ
 - คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ e-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย
 - คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัดเพื่อให้บริการสาธารณะ
 - คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
 - คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ
 - คู่มือขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานพัสดุ
 - คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวง
 - คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 - คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
 - แนวทางบริหารจัดการกรณีโรคระบาด_ภัยพิบัต
 - แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 - แนวทางและขั้นตอนปฏิบัติตามมาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 - มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย
 - มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 - มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัด อปท.
 - มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
 - มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณีท้องถิ่น
 - มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
 - มาตรฐานกิจกรรมขั้นพื้นฐานและขั้นพัฒนางานพัฒนาป่าชุมชน
 - มาตรฐานถนน ทางเดินและทางเท้า
 - มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ
 - มาตรฐานและตัวชี้วัดด้านการส่งเสริมการพัฒนาสตรี
 - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗
 - รบ.มท.ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๕
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology