ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวนเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆพร้อมรายงานการตรวจสอบของสำนักงานตรวนเงินแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2564
 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่่องรายงานรับ -จ่ายเงิน
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2564
 - แผนการใช้จ่ายเงินรวมประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
 - รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
 - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology