ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2548
 - ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2556
 - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 - พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
 - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.พ.ศ.๒๕๔๒
 - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒
 - พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 - พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 - พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๕๖
 - รบ.มท.ว่าด้วย คชจ.ในการเดินทางไปราชการของ จนท.ท้องถิ่น ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๕๘
 - รบ.มท.ว่าด้วย คชจ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐
 - รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.(ฉ.๓) พ.ศ.๒๕๖๑
 - รบ.มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท.และเพิ่มเติม ฉ.๒ พ.ศ.๒๕๕๙
 - รบ.มท.ว่าด้วยการเบิก คชจ.ในการบริหารงานของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๒
 - รบ.มท.ว่าด้วยการเบิก คชจ.ให้แก่ อปพร. ของ อปท. พ.ศ.๒๕๖๐
 - รบ.มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน ฯ (ฉ.๔) พ.ศ.๒๕๖๑
 - รบ.มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉ.๒) พ.ศ.๒๕๕๔
 - รบ.มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉ.๓) พ.ศ.๒๕๕๙
 - รบ.มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๙
 - ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
 - ระเบียบเดินทางไปราชการ ฉ ๓
 - ระเบียบมท.ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นรายจ่ายที่อปท.อาจจ่ายได้-(ฉบับที่-2)-ปี-64
 - รบ.มท.ว่าด้วยการเบิก คชจ.ในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬาและการแข่งขั้นกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
 - รบ.มท.ว่วด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๓
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2562
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology