ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แบบคำขอสำเนาข้อมูลต่างๆ
 - แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 - แบบคำขอกำลัง อปพร.
 - แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร
 - แบบคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง
 - แบบฟอร์มใบยืมวัสดุครุภัณฑ์
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 - แบบคำขอเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 - แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ
 - หนังสือมอบอำนาจ
 - คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
 - แบบคำขอเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับแก้ไขล่าสุด)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology