ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อวันที่ดาวน์โหลด
 - แบบคำขอสำเนาข้อมูลต่างๆ21-04-2021
 - แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21-04-2021
 - แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ21-04-2021
 - แบบคำขอกำลัง อปพร.21-04-2021
 - แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร21-04-2021
 - แบบคำขอใบอนุญาตก่อสร้าง21-04-2021
 - แบบฟอร์มใบยืมวัสดุครุภัณฑ์21-04-2021
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ12-05-2021
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ13-05-2021
 - แบบคำขอเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด13-05-2021
 - แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี13-05-2021
 - แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ13-05-2021
 - หนังสือมอบอำนาจ13-05-2021
 - คู่มือการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ27-04-2022
 - แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฉบับแก้ไขล่าสุด)09-11-2022
 - แบบคำขอเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ฉบับแก้ไขล่าสุด)09-11-2022
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology