ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนพัฒนา 4 ปี
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 1)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 2)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 3)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 4)
 - แผนพัฒนา 4 ปี (ส่วนที่ 5)
 - ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology