ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน)
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล3 ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (การเลื่อนขั้นเงินเดือน) ครั้งที่ 2
 - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล (ตารางแนบท้ายคำสั่งเลื่อนขั้น)
 - หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นฯ)
 - หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นพนักงานจ้าง)
 - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 - ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษพนักงาน
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๓
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานผลการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ประจำปี ๒๕๖๓
 - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
 - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๕
 - การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
 - การดำเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล (การเลื่อนขั้นเงินเดือน)
 - รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2564
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology