ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑
 - เจตจำนงค์ของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ข้อบังคับจรรยาบรรณ)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ประกาศคุณธรรมจริยธรรม)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ประกาศประมวลจริยธรรม)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (บันทึกข้อความ)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ประเมินความเสี่ยง/ควบคุมภายใน)
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
 - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - การป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
 - การป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - รายงานผลการจัดทำควบคุมภายใน ปี 61
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒
 - คู่มือบริหารความเสียงประกอบการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๓
 - แผนป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๓
 - แผนป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน
 - รายงานวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๓
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตรอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๔
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๑๒ เดือน
 - ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน
 -  สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใส่สะอาด 2565 และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
 - การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งปีแรก เดือน ต.ค. 64 - มี.ค. 65)
 - รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของ อบต.ด่านใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 - รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส,ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 - รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔
 - รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปี ๒๕๖๕
 - คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 - รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology