ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - สมรรถนะพนักงาน
 - คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการรอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๔
 - คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ 6เดือน(ตุลาคม 64- มีนาคม 65)
 - สถิติการให้บริการประชาชน รอบ ๖ เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
 - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการประชาชน
 - รายงานการบันทึกข้อมูลตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปี ๒๕๖๔
 - แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology