กรอบอัตรากำลัง  3  ปี  ระหว่างปี พ.ศ. 2555 – 2557
   
                                                

ส่วนราชการ

กรอบอัตรากำลังเดิม

กรอบอัตรากำลังใหม่

เพิ่ม/ลด(+/-)

หมายเหตุ

2555

2556

2557

2555       

2556

2557

นักบริหารงาน อบต.7
สำนักปลัด อบต.
นักบริหารงาน ทั่วไป 6
จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ3-5,6ว
จนท.บริหารทั่วไป  3-5,6ว
บุคลากร  3-5,6ว
นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 3-5,6ว
นักวิชาการเกษตร 3-5,6ว
นักพัฒนาชุมชน 3-5,6ว
จพง. พัฒนาชุมชน 2-4,5
จพง.ธุรการ 2-4,5
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาฯ2-4,5
จนท.ธุรการ 1-3
รวม

         1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1

1

1
1
1
1
-
1
1
1
2
1
1
12

1

1
1
1
1
-
1
1
1
2
1
1
12

1

1
1
1
1
-
1
1
1
2
1
1
12

-

-
-
-
-
-1
-
-
-
-
-
-
-1

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

 

ว่าง

 

ว่าง
ยุบเลิก
ว่าง
ว่าง

 

ยุบเลิกเมื่อว่าง

ส่วนการคลัง
นักบริหารงานการคลัง  7    
นักวิชาการเงินและบัญชี 3-5,6ว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี2-4,5     
นักวิชาการจัดเก็บรายได้   3-5/6ว
เจ้าพนักงานพัสดุ 2-4,5
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4,5
รวม

 

1
1
1
-
1
1

 

1
1
1
1
1
1
6

 

1
1
1
1
1
1
6

 

1
1
1
1
1
1
6

 

-
-
-
+1
-
-
+ 1

 

-
-
-
-
-
-
-

 

-
-
-
-
-
-
-

 

 

ว่าง
กำหนดเพิ่ม

ส่วนโยธา
นักบริหารงานช่าง 7
นายช่างโยธา  2-4,5
เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1-3                            
รวม

 

1
1
-
1

 

1
1
1
1
4

 

1
1
1
1
4

 

1
1
1
1
4

 

    -
-
+1
-
+1

 

-
-
-
-

 

-
-
-
-

 

 

กำหนดเพิ่ม
ยุบเลิกเมื่อว่าง

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม
นักบริหารการศึกษา 6
นักวิชาการศึกษา 3-5,6ว
จพง.ธุรการ 2-4/5              
รวม

 

       1
        1
        1
        

 

1
1
1
3

 

1
1
1
3

 

1
1
1
3

 

-
-
-

 

-
-
-

 

-
-
-

 

ว่าง

หน่วยตรวจสอบภายใน
จนท.ตรวจสอบภายใน 3-5,6ว

 

     1

 

-

 

-

 

-

 

-1

 

-

 

-

 

ยุบเลิกหน่วย

รวมทั้งหมด

 

25

25

25

 

 

 

 

                           
                          ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology