หัวข้อ
วันที่
     การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 08-01-2022 4:28:5
     รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 11-05-2020 3:52:47
     ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 11-05-2020 3:49:18
     แผนอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 11-04-2020 2:40:13
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้่ารับการฝึกอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 08-07-2020 8:17:1
     รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 08-03-2020 8:25:44
     แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 07-14-2020 8:3:39
     รายงานแสดงผลการดำเนินงาน 6 เดือน 06-30-2020 4:33:46
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 06-24-2020 5:53:38
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 05-07-2020 4:17:16
     บัญชีครุภัณฑ์ 05-07-2020 4:16:30
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา : งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 05-07-2020 4:15:55
     แผนงานการเกษตร : งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ 05-07-2020 4:15:15
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 05-07-2020 4:14:37
     แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ: งานกีฬาและนันทนาการ 05-07-2020 4:14:7
     แผนงานสาธารณสุข : งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 05-07-2020 4:13:30
     แผนงานสังคมสงเคราะห์: งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 05-07-2020 4:13:0
     แผนงานรักษาความสงบภายใน : งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 05-07-2020 4:12:29
     แผนงานเคหะและชุมชน: งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 05-07-2020 4:11:41
     แผนงานเคหะชุมชน : งานไฟฟ้าและถนน 05-07-2020 4:11:7
     ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้ ประจำปีงบประมาณ 2562 03-06-2020 3:56:31
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ ๕ 06-14-2019 10:7:40
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอน หมู่ที่ 5 05-21-2019 5:2:49
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระ หมู่ที่ ๓ 05-17-2019 4:20:10
     การประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านใน 03-28-2019 4:28:12
     ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการมหกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ชื่องาน "ด่านในหน่าสะออนเจนดอกเด่" ปีที่ 2 03-20-2019 6:9:23
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหัวบึง หมู่ที่ 6 03-14-2019 2:40:11
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองบง หมู่ที่ 1 03-13-2019 4:34:39
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านหนองบง - ดงน้อย หมู่ที่ 1 03-01-2019 7:26:52
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้านดอนขาม หมู่ที่ 7 - ที่สาธารณะบึงปรือ หมู่ที่ 8 03-01-2019 7:22:40
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางป้อมตำรวจ - ที่สาธารณะสนามบินเก่า หมู่ที่ ๘ 02-15-2019 6:28:38
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทาง บ้านหนองหัวช้าง หมู่ที่ ๒ 02-06-2019 9:7:53
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินรอบบริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (บึงปรือ) บ้านบึงน้อย หมู่ที่ 8 02-01-2019 9:3:56
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้านด่านใน-บ้านพระ หมู่ที่ 4 02-01-2019 9:2:40
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านดอนขาม หมู่ที่ 7 01-30-2019 6:50:38
     ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพระ หมู่ที่ 3 01-28-2019 4:6:56
     ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในตำบลด่านใน 12-14-2018 3:58:28
     ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561 10-29-2018 6:58:2
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด 3 ปี 61 งวดที่ 3 ( กรกฎาคม - กันยายน ) 10-10-2018 8:54:55
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด 3 ปี 61 งวดที่ 2 ( เมษายน - มิถุนายน ) 10-10-2018 8:54:3
     แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ผด 3 ปี 61 งวดที่ 1 ( ตุลาคม - มีนาคม ) 10-10-2018 8:52:52
     แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10-05-2018 8:48:54
     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561และ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผด.2) 10-05-2018 6:13:28
     ประชาสัมพันธ์โครงการ สปสช. ปี 2561 06-01-2018 8:11:11
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 11-16-2017 2:33:21
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561 10-09-2017 3:53:48
     การขึ้นบัญชีผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน 06-30-2017 4:55:36
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น 06-26-2017 9:40:4
     ประกาศการรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ 06-01-2017 8:10:14
     ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สปสช. ประจำปีงบประมาณ 2560 04-10-2017 9:57:11
     ดาวโหลด แบบแสดงรายการภาษีป้าย 04-04-2017 7:35:22
     ดาวโหลด แบบฟอร์มเพื่อแสดงรายการที่ิดิน ภ.บ.ท.5 04-04-2017 7:33:32
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2560 01-09-2017 5:23:57
     การขึ้นบัญชีผู้สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพน 12-02-2016 4:12:31
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็น 11-30-2016 9:11:43
     รับสมัครสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้ 11-14-2016 8:36:45
     การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภ 04-29-2016 9:24:20
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์ 04-22-2016 9:9:45
     แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบปะรมาณ 2558 - 2560 ฉบั 03-29-2016 10:0:17
     ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559 01-05-2016 5:22:52
     ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด. 12-08-2015 15:9:0
     ประกาศให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อ 10-01-2015 11:12:16
     ประกาศให้ไปยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี ประจำปี 10-01-2015 11:8:52
     ประกาศเรื่องร้องเรียน 09-30-2015 4:8:52
     การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภ 07-29-2015 14:31:38
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างขององค์ 07-27-2015 15:9:2
     การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของ 07-09-2015 12:2:24
     แผนพัฒนาสามปี (2559-2561) 07-01-2015 11:2:58
     ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ 11-10-2014 14:53:35
     ประชาสัมพันธ์ผลการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ 10-13-2014 15:28:46
     ประชาสัมพันธ์แผนการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2558 10-13-2014 15:24:30
     ตารางการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2558 10-13-2014 15:23:12
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2556 11-21-2013 8:54:19
     ตารางชำระภาษีท้องถิ่นประัจำปี 2557 10-11-2013 14:21:42
     ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 08-20-2013 14:57:10
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556 11-21-2012 8:51:43
     ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2556 11-20-2012 13:49:46
     ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.255 11-14-2012 13:55:58
     ประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2555 10-18-2012 13:35:21
     ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประ 09-21-2012 14:5:55
     ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร 09-21-2012 8:45:58
     ประกาศใช้แผนสามปี (2556 - 2558) 06-20-2012 15:23:37
     ตารางชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2555 06-05-2012 10:21:12
     ช่วยเหลือ ผู้อุทกภัยน้ำท่วม 11-26-2011 11:27:5
     ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง 11-22-2011 11:27:35
     ประสอบรับข้าราชการ 11-20-2011 11:27:55
     ร่วมลงนามถวายพระพรวันพ่อ 11-16-2011 11:28:30
     เตือนภัยน้ำท่วม 11-01-2011 14:46:5
     ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554 10-21-2011 11:57:33
     ประกาศ เรื่อง ขัอบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 09-07-2011 11:47:9
     ประกาศ เรื่อง ขัอบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554 09-07-2011 11:38:53
     ประกาศใช้แผนสามปี (2555-2557) 06-20-2011 11:13:3
     ประกาศการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ 07-12-2010 10:46:8
     ประกาศจัดตั้งศูนย์พรบ.ข้อมูลข่าวสาร 07-12-2010 10:44:45

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology