โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายอานนท์ แซ่ซือ
ประธานสภา อบต.ด่านใน
 
นายถนัด นอกขุนทด
รองประธานสภา อบต.ด่านใน
 

 
นายสมชาย เดียงขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่๑
 
นายทรัพย์มงคล ช่วยประคอง
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่๑
 
นายดอน ภูมิโคกรักษ์
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๒
 
นางชญาภา ถนอมพลกรัง
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๒
 
นายสว่าง นนท์ขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๓
 
นายสุนทร นนท์ขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๓
 
นายชนะ งามขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๔
 
นายธนู นอขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๔
 
นางเรณู นนท์ขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๕
 
นายประเสริฐ ววงขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๕
 
นายสายชล แพทย์สันเทียะ
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๖
 
นายสมควร ดีขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๗
 
นายบุญลือ บึงขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๘
 
นายนิตย์ นอขุนทด
สมาชิกสภา อบต.ด่านใน หมู่ ๘
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology