ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมโรค การสุขาภิบาล การวางแผนการสาธารณสุข  การเฝ้าระวังโรค การเผยแพร่ฝึกอบรม งานด้านสิ่งแวดล้อม การให้บริการสาธารณสุข การควบคุมการฆ่าสัตว์ จำหน่ายเนื้อสัตว์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือได้รับมอบหมาย                
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology