ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษาของ อบต . ประกอบด้วย งานบริหารการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology