ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

    มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการศึกษาของ อบต . ประกอบด้วย งานบริหารการศึกษา งานโรงเรียน งานนิเทศการศึกษา งานกิจกรรมวันเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน ตลอดจนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย                
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology