ส่วนการคลัง

    มีหน้าที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเงินและการบัญชี ทรัพย์สินพัสดุของ อบต . จัดทำสถิติการคลัง การพัฒนารายได้ งานผลประโยชน์ ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology