สำนักงานปลัด

   สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ดำเนินกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผน งานสารบรรณ งานวิชาการและแผนงาน งานการเจ้าหน้าที่ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย
Untitled Document

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
ตำบลด่านใน  อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 30210
E-Mail: admin@dannai.go.th
Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology