โครงสร้างองค์กร
 
 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
นางสาวสายฝน แพทย์สันเทียะ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
 
นางอำภรณ์ เพชรอำภัย
ครู ค.ศ.1
 
นายศักดิ์สิทธิ์ ขิมใหม่
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวนทพร นุขุนทด
ครู ค.ศ.1
 
นางสาวเบญจพร เพชรอำภัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
นางสาววาสนา ฤๅชา
ผู้ดูแลเด็ก
 
นางมณฑิตา ทองเสงี่ยม
ผู้ดูแลเด็ก
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology