โครงสร้างองค์กร
 
 
 
นายสิรภพ นิติภัทร
นิติกรปฏิบัติการ
 
นางสาวชัญญากานต์ ปิตุภูมินุรักษ์+
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร ๐๘๗-๙๕๙๙๕๓๙
 
น.ส.สายฝน แพทย์สันเทียะ
นวก.ศึกษาฯ ปฏิบัติราชการแทน ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เบอร์โทร ๐๘๙-๒๘๖๕๐๕๖
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology