ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ควบคุมภายในปี 61 (สำนักปลัด)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองคลัง)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองช่าง)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองการศึกษาฯ)
 - รายงานผลการจัดทำควบคุมภายใน ปี 61
 - ปค ๖ ปี ๖๒
 - รายงานผลการบริหารความเสี่ยงรอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๔
 - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology