ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - คู่มือการปฏิบัติงาน
 - คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 - คู่มือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
 - คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
 - คู่มือวันลา
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology