ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ระเบียบการเดินทางไปราชการ 2
 - ระเบียบการเดินทางไปราชการ 3
 - ระเบียบการเดินทางไปราชการ
 - คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
 - พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒
 - พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.๒๕๔๒
 - พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
 - พรบ.ผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๓
 - พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๖
 - พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
 - พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.พ.ศ.๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒,๓) พ.ศ.๒๕๔๓
 - รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๒
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วย คชจ.เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๐
 - พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยการเบิก คชจ.ให้แก่ อปพร.ของ อปท.พ.ศ.๒๕๖๐
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของ ขรก.ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๙
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ศ.๒๕๕๙
 - ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology