ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๑
 - เจตจำนงค์ของผู้บริหารในการป้องกันการทุจริต
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ข้อบังคับจรรยาบรรณ)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ประกาศคุณธรรมจริยธรรม)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ประกาศประมวลจริยธรรม)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (บันทึกข้อความ)
 - การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (ประเมินความเสี่ยง/ควบคุมภายใน)
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
 - การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 - การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 - การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 - การป้องกันการรับสินบนของเจ้าหน้าที่
 - การป้องกันการขัดผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
 - ควบคุมภายในปี 61 (สำนักปลัด)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองคลัง)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองช่าง)
 - ควบคุมภายในปี 61 (กองการศึกษาฯ)
 - รายงานผลการจัดทำควบคุมภายใน ปี 61
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
 - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ รอบ ๑๒ เดือน
 - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๒
 - รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒
 - คู่มือบริหารความเสียงประกอบการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๓
 - แผนป้องกันการทุจริต ๒๕๖๑-๒๕๖๔ ส่วนที่ ๓
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology