ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - มาตรฐานการให้บริการ
 - สมรรถนะพนักงาน
 - คู่มือหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริต
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 - ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 - รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 - รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการรอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๔
 - คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology