ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อดาวน์โหลด
 - ดำเนินงาน
 - แผนดำเนินงาน
 - แผนการดำเนินงาน ปี 2562
 - แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563
 - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๒
 - รายงานการติดตามผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน
 - แผนดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2564
 - รายงานผลารดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2563
 - รายงานผลการดำเนินงาน
 - รายงานติดตามแผนและประเมินแผนพัฒนา (รอบเดือนเมษายน 2564)
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology