ดาวน์โหลด
 ผลการจัดหาพัสดุ
 รายงานทางการเงิน
 แผนดำเนินงานประจำปี
 ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
หัวข้อวันที่ดาวน์โหลด
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 256203-07-2019
 - แผนการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ.256405-11-2020
 - แผนอัตรากำลัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-256602-02-2021
 - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)21-04-2021
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านใน
๑๙๙ หมู่ที่ ๘ ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา 30210
เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร ๐๔๔-๓๔๖๒๔๕
E-Mail: dannai_2538@hotmail.com

Copyright © 2011 All Rights Reserved. Powered by Allweb Technology